Stanowisko w sprawie pojecia proces leczniczy

Poznań, 27.11.2015
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Brachyterapii dot. projektu

ZARZĄDZENIE Nr ……/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia ……………………………. 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

dot. fragmentu (strona 2)

(…) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust.1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, z 2014 r. poz.1441 oraz z 2015 r. poz.1612);”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) cały proces leczenia metodą brachyterapii – świadczenie obejmujące wszystkie składowe części procesu: kwalifikację, wykonanie indywidualnego planu leczenia z określeniem całkowitej dawki promieniowania HDR w Gy, podziałem tej dawki na frakcje – pojedyncza aplikacja, odległości czasowej pomiędzy poszczególnymi frakcjami, weryfikację położenia aplikatorów, przeprowadzenie aplikacji w znieczuleniu, usunięcie aplikatorów;”; (…)

Uważamy, że przyjęcie tej definicji w takim brzmieniu może być zaakceptowane jedynie pod warunkiem zmiany (rozszerzenia) wykazu procedur brachyterapii zamieszczonego w załączniku nr 4 do

ZARZĄDZENIE Nr 81/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Nie zmienia to faktu, że zawarcie w definicji pojęć: wykonanie indywidualnego planu leczenia, weryfikacjii położenia aplikatorów, usunięcia aplikatorów – stoi w sprzeczności z określeniem całkowitej dawki promieniowania.

W jednym zabiegu brachyterapii stosujemy pojedynczy plan leczenia, weryfikacji, usunięcia aplikatorów; w innych te składowe są wykonywane kilkukrotnie.

Poszczególne zabiegi brachyterapii nowotworów w różnych lokalizacjach różnią się od siebie tak znacznie, że niemożliwe jest ich objęcie jedna szczegółową definicją procesu leczniczego.
Przykładowo – brachyterapia jest oddzielną metoda leczenia podobnie jak chirurgia, jednak w chirurgii wyszczególnionych jest wiele procedur wycenionych indywidualnie.

Zachodzi więc pilna potrzeba zmiany opisu procedur z brachyterapii z ich uszczegółowieniem i podziałem uzależnionym od typu nowotworu, liczby wykonywanych zabiegów aplikacji.

Tylko wtedy jest możliwe zaakceptowanie jednej definicji metody – brachyterapii jako procesu leczniczego.

Niezbędne jest usunięcie pojęcia HDR – oprócz brachyterapii HDR w Polsce stosuje się jeszcze brachyterapię PDR oraz brachyterapię ultra LDR z planowaniem 3D ze wszczepieniem stałych źródeł izotopowych.

z wyrazami szacunku

Janusz Skowronek

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Brachyterapii

Prof. dr hab. n. med. Janusz Skowronek
Kierownik Zakładu Brachyterapii
Wielkopolskiego Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Katedra Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel.: +48 61 8850818,
kom.: +48 602618538
fax: +48 61 8850834
mail: janusz.skowronek@wco.pl